fbpx Skip to main content

Tygodniowe podsumowanie pandemiczne – 28.02.2022 r.

Wskaźnik dobowego udział pozytywnych wyników testów w najlepszy sposób pokazuję zmiany sytuacji epidemicznej. Wynika to z faktu, iż w dalszym ciągu efektywność systemu testowania, a zwłaszcza liczba wykonywanych testów są niewystarczające. Gwałtowny wzrost odsetka pozytywnych wyników jest pierwszym sygnałem pokazującym początek fali w danym regionie, natomiast jego wysoka wartość daje nam podstawy do określania stopnia niedoszacowania raportowanej liczby zakażeń. Przekroczenie progu 10% świadczy o utracie kontroli nad przebiegiem pandemii, gdyż do naszego systemu testowania trafiają przede wszystkim pacjenci objawowi, co nie pozwala na przerwanie łańcucha transmisji wirusa. To, jak czuły jest wskaźnik dobowego udziału pozytywnych wyników testów, pokazuje początek czwartej fali, gdy w województwach podlaskim i lubelskim widoczny wzrost nastąpił już na początku września, czyli dwa miesiące przed szczytem zakażeń w tych regionach.

Na początku lutego piąta fala zaczęła opadać, jednakże szczyt w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, świętokrzyskim oraz wielkopolskim miał wyraźne 2-tygodniowe przesunięcie. Powodem tego najprawdopodobniej był fakt, iż w tych regionach ferie zimowe odbywały się w pierwszej kolejności, co wyraźnie wpłynęło na transmisję wirusa.

W województwie małopolskim, gdzie początek przerwy zimowej również miał miejsce w połowie stycznia, sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Ten region zapoczątkował dynamiczne wzrosty i przed samymi feriami 7-dniowa średnia przekroczyła tam wartość 60 zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Przerwa zimowa w tym województwie wpłynęła przede wszystkim na zmniejszoną wysokość szczytu oraz jego rozciągnięcie.

Największe wartości zakażeń w trakcie piątej fali odnotowano w województwie śląskim oraz pomorskim. Województwo pomorskie od początku należało do regionów o największej ilości wykonanych testów, co bezpośrednio wpłynęło na liczbę potwierdzonych zakażeń.

Liczba zakażeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców poszczególnych województw

Piata fala bez wątpienia była najwyższą pod względem liczby zakażeń ze wszystkich dotychczasowych fal. Jej szczyt, a zwłaszcza dynamika wzrostu, były dwukrotnie wyższe w porównaniu do poprzednich okresów. Co istotne, początek fali rozpoczął się na dość wysokim poziomie, będącym praktycznie jeszcze częścią czwartej fali. Ten fakt, jak i znacznie większa zakaźność wariantu omikron wpłynęły na wysokość fali zakażeń, natomiast regionalne, planowe przerwy w nauce, spowodowały jej rozciągnięcie.

Porównanie zmian 7-dniowej średniej liczby zakażeń na 100 tys. mieszkańców w 4 kolejnych falach

Liczba zajętych łóżek na oddziałach covidowych oraz respiratorów również zaczyna maleć. W obu przypadkach szczyty nastąpiły praktycznie w tym samym czasie, co pokazuje podobieństwo do poprzednich fal. Jednakże należy podkreślić, iż w odróżnieniu od wcześniejszych okresów widoczne są duże dysproporcje w liczbie hospitalizacji oraz osób wymagających wentylacji mechanicznej. Początek tego trendu widoczny był już w szczycie czwartej fali, jednakże na dobre zarysował się dopiero w styczniu 2022r.

W piątej fali niespełna 6% pacjentów hospitalizowanych wymagała podłączenia do respiratora, co pokazuje, iż wariant omikron w znacznie mniejszym stopniu powodował ciężki przebieg choroby. Na opisywany efekt bez wątpienia miał także wpływ wysoki poziom immunizacji związany bezpośrednio ze szczepieniami, zwłaszcza dawką przypominającą oraz duża liczba ozdrowieńców, będąca efektem bardzo krótkiego odstępu pomiędzy jesienną, a zimową falą zakażeń. Wypadkową wspomnianych czynników była także ponad dwukrotnie niższa liczba zgonów w porównaniu do poprzednich fal.

Dobowe zmiany liczby hospitalizacji oraz zajętych respiratorów w wyniku COVID-19

Od początku listopada 2021r. odnotowano ponad 34 tys. zgonów w wyniku COVID-19. W tym okresie najwięcej ofiar wirusa SARS-CoV-2 było w województwach wschodnich oraz opolskim i łódzkim. Co istotne, wschodnie części naszego kraju były regionem o najmniejszej liczbie potwierdzonych zakażeń. Województwa te należą również do najmniej wyszczepionych regionów, co wpłynęło bezpośrednio na najwyższy wskaźnik śmiertelność zakażeń SARS-CoV-2. W województwach najlepiej wyszczepionych takich ja mazowieckie, pomorskie czy zachodniopomorskie, duża liczba zakażeń nie przełożyła się na wysoki wskaźnik zgonów w wyniku COVID-19.

Regionalne liczby potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 oraz zgonów w wyniku COVID-19 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców

Poniższa zależność liniowa dostarcza matematycznych dowodów potwierdzających skuteczności szczepień. W tych województwach, gdzie poziom immunizacji poszczepiennej jest najwyższy, liczba zgonów w wyniku COVID-19 jest najmniejsza. Niski poziom zaszczepienia, jak widać, bardzo sprzyja wzrostowi liczby ofiar koronawirusa. Wysokie wartości współczynników Persona i Spearmana świadczą o bardzo silnej korelacji, natomiast poziom istotności pokazuje, że zależność nie jest dziełem przypadku.

Zależność liniowa poziomu immunizacji poszczepiennej z liczbą zgonów w wyniku COVID-19

Brak komentarzy

Przejdź do treści