REGULAMIN PORTALU INTENSYWNA.PL

I. INFORMACJE WSTĘPNE I DEFINICJE

1.1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu intensywna.pl

1.2. Wydawcą Portalu jest firma: MED SPACE s.c., Stare Załucze 8A, 22-234 Urszulin, NIP 7123293316 (dalej: Wydawca).

1.3. Portal intensywna.pl jest portalem edukacyjnym, którego głównym celem jest:
a) przekazywanie aktualnej wiedzy medycznej personelowi opiekującemu się krytycznie chorym pacjentom;
b) przekazywanie aktualnej wiedzy medycznej pacjentom w przystępnej formie.

1.4. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:
a) Portal – oznacza witrynę sieci Internet dostępną pod adresem https://intensywna.pl;
b) Konto – indywidualny dostęp Użytkownika do Portalu otrzymany po prawidłowej rejestracji w Portalu;
c) Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej korzystającą z zasobów Portalu.

1.5. Portal oraz treści w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2021.386 t.j.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2021.324 t.j.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j.).

1.6. Wszelkie prawa do Portalu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, należą do Wydawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

1.7. Wydawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Portalu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Portalu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

1.8. Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów Portalu w całości lub w części bez wcześniejszej, pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione.

1.9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych usług, w tym usług płatnych, mogą określać również dodatkowe regulaminy.

II. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO PORTALU

2.1. Materiały zamieszczone na Portalu przeznaczone są dla:
a) Lekarzy;
b) Ratowników medycznych/KPP;
c) Pielęgniarek;
d) Położnych;
e) Farmaceutów;
f) Pracowników firm farmaceutycznych;
g) Studentów kierunków medycznych;
f) Osób prowadzących inną działalność medyczną.
Uzyskanie dostępu do materiałów możliwe jest po dokonaniu rejestracji na Portalu poprzez utworzenie indywidualnego konta.

2.2. Dostępne publicznie, bez konieczności rejestracji na Portalu, są wyłącznie materiały skierowane do pacjentów. 

2.3. Prawidłowe korzystanie z Portalu jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera, telefonu komórkowego, smartfonu, czy tabletu wyposażonego w przeglądarkę zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron www lub telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego umożliwiającego korzystanie z dostępu do sieci Internet.

2.4. Użytkownik korzysta z Portalu na własną odpowiedzialność.

2.5. Wydawca zaleca stosowanie: dowolnego systemu operacyjnego umożliwiającego uruchomienie przeglądarki stron www, przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 95 lub Chrome w wersji 97 lub Microsoft Edge w wersji 97 lub nowszych z włączoną obsługą cookies i JavaScript, jak również telefonów komórkowych lub urządzeń mobilnych posiadających zainstalowane odpowiednie programy umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z funkcji udostępnianych przez Portal. W przypadku długo nieaktualizowanych przeglądarek internetowych (wersje niewspierane przez producentów) niektóre treści mogą wyświetlać się niepoprawnie, jak również niektóre opcje Portalu mogą nie działać prawidłowo.

III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA, KOMENTARZE I INNE DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA

3.1. Rejestracja jest dostępna tylko dla lekarzy, ratowników medycznych/KPP, pielęgniarek, położnych, farmaceutów, pracowników firm farmaceutycznych, studentów kierunków medycznych, osób prowadzących inną działalność medyczną.

3.2. Każde użycie słowa „lekarz” w Regulaminie i innych dokumentach odnosi się do wszystkich osób wymienionych w podpunkcie 2.1. niniejszego Regulaminu.

3.3. Rejestracja do Portalu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie.

3.4. Podczas rejestracji na Portalu konieczne jest podanie następujących danych:
a) adresu e-mail,
b) hasła,
c) wykonywanego zawodu,
d) imienia i nazwiska,
e) numeru Prawa Wykonywania Zawodu (w przypadku wykonywania zawodu posiadającego taki numer).

3.5. Podanie danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.

3.6. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym oraz aktualizować je w przypadku ich zmiany.

3.7. Wydawca może zablokować Konto Użytkownika, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie wykonuje on zawodu lekarza lub też w jakikolwiek sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub zasady działalności Portalu.

3.8. Utworzenie nowego hasła jest możliwe wyłącznie przy pomocy formularza „Zapomniane hasło” dostępnego przy panelu logowania.

3.9. Każdy zarejestrowany Użytkownik może komentować treści opublikowane na Portalu poprzez formularze komentarzy.

3.10. Wypowiedzi w komentarzach powinny być formułowane w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk.

3.11. Komentarz zostanie usunięty jeżeli:
a) zawiera wulgaryzmy,
b) zawiera treści mogące obrażać inne osoby,
c) zawiera sformułowania mogące obrażać jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
d) zawiera sformułowania, które są nakierowane na eskalowanie konfliktów pomiędzy komentującymi,
e) zawiera informacje na temat nielegalnego pozyskiwania programów oraz łamania zabezpieczeń;
f) zawiera informacje o charakterze pornograficznym,
g) pozbawiony jest jakiejkolwiek logicznej treści,
h) nie ma związku z tematem komentowanego artykułu i/lub może utrudniać innym użytkownikom korzystanie z Portalu,
i) został wprowadzony przez osobę, która notorycznie łamie zasady zamieszczania komentarzy oraz utrudnia użytkownikom dyskusje związaną z publikacją,
j) zawiera elementy kodu HTML lub JavaScript (np. znaki „<” „>”),
k) ma charakter reklamowy – promuje firmę bądź serwis internetowy.

3.12. W przypadku gdy zasady nie są łamane w sposób szczególnie uciążliwy, Wydawca może zastępować „gwiazdkami” słowa i zwroty naruszające zasady.

3.13. Wydawca nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.

3.14. W przypadku naruszenia zasad w opublikowanym komentarzu, a w szczególności naruszenia dóbr osobistych osób, prosimy o kontakt na adres redakcyjny, aby Wydawca mógł natychmiast podjąć odpowiednie kroki – włączając usunięcie komentarza oraz zablokowanie Użytkownika.

IV. ZOBOWIĄZANIA INTENSYWNA.PL

4.1. Wydawca zobowiązuje się wykorzystywać udostępnione przez zarejestrowanych Użytkowników dane osobowe wyłącznie w celach i zakresie niezbędnym do prowadzenia Portalu. 

4.2. Wydawca oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby materiały i informacje znajdujące się w Portalu były zbierane i redagowane z należytą starannością i pochodziły z wiarygodnych źródeł.

4.3. Artykuły sponsorowane i promocyjne są oznaczane jako „Artykuł Sponsorowany”.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

5.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w sposób zgodny z Regulaminem.

5.2. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych w przypadku ich dezaktualizacji.

5.3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu, hasła oraz do zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta.

5.4. Wszelkie treści znajdujące się na stronach Portalu podlegają ochronie prawa autorskiego przysługującego wymienionym przy nich autorom albo jeśli nie ma informacji o autorze – firmie MED SPACE s.c.

5.5. Nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu bez zgody Wydawcy.

VI. USUNIĘCIE I BLOKADA KONTA

6.1. Użytkownik może usunąć swoje Konto z Portalu poprzez wybranie opcji „usuń konto” na stronie profilu. Usunięcie konta powoduje nieodwracalne skasowanie danych osobowych Użytkownika, z zastrzeżeniem, że w bazie danych pozostaje login oznaczony jako “usunięty” w celu uniemożliwienia podszywania się przez inne osoby.

6.2. Wydawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika, jeśli używa go on w celach sprzecznych z prawem lub Regulaminem. Intensywna.pl powiadomi Użytkownika o powodach usunięcia Konta pocztą elektroniczną (na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym).

 VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ STRONY

7.1. Portal ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny. Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie, jednak ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.

7.2. Zawarte na Portalu treści nie stanowią działalności leczniczej ani świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 711 ze zm.). Korzystanie z umieszczonych na Portalu treści nie może zastąpić korzystania z udzielania świadczeń zdrowotnych tj.: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 790 ze zm.).

7.3. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikające z bezpośredniego lub pośredniego stosowania informacji lub materiałów publikowanych w Portalu. Wydawca nie odpowiada również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń mobilnych Użytkownika bądź jego danych w związku z korzystaniem z Portalu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.

7.4. Wydawca nie odpowiada za przypadki braku dostępności Portalu zaistniałe w związku z awarią łączności telekomunikacyjnej, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do sieci Internet, usług hostingowych oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez intensywna.pl.

7.5. Wydawca Intensywna.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. Nie ponosi także odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.

7.6. Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym loginu oraz hasła do swojego Konta.

7.7. Wydawca zawiera linki do stron osób trzecich, Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Zamieszczenie linku nie oznacza, że Wydawca rekomenduje daną stronę, produkty czy usługi.

7.8. Wydawca zastrzega, że wszelkie treści prezentowane w Portalu stanowią własność Portalu lub też osób będących ich autorami i są objęte ochroną związaną z prawami autorskimi, co powoduje, że bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody uprawnionych osób lub podmiotów Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z tych treści w sposób mogący naruszać jakiekolwiek prawa autorskie.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z PORTALU

8.1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Wydawca jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

8.2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
c) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu;
d) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Wydawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą, winy nieumyślnej Wydawcy i z powodu działania osoby trzeciej, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych i dostawców energii elektrycznej.

8.3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

8.4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

8.5. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Portalu lub pogorszenia jakości dostępu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, w szczególności z powodu:
a) potrzeby przeprowadzenia napraw lub rozbudowy systemu teleinformatycznego i Portalu;
b) wystąpienia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego i Portalu;
c) z przyczyn niezależnych od Wydawcy, w tym z powodu siły wyższej.

IX. REKLAMACJE

9.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

9.2. Reklamację Użytkownik może złożyć pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Wydawcy.

9.3. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

9.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników podczas rejestracji w Portalu, przetwarzane są przez firmę MED SPACE s.c. z siedzibą w Starym Załuczu 8a, 22-234 Urszulin (administrator danych).

10.2. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Portal następujących danych:
a) adres IP,
b) wywołany adres internetowy,
c) adres internetowy, z którego Użytkownik wszedł do Portalu (tzw. referer),
d) informacje o przeglądarce, z jakiej Użytkownik korzysta,
e) treści umieszczanych w Portalu przez Użytkowników,
f) innych danych przekazywanych protokołem HTTP.

10.3. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie z Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Wydawcę w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Portalu,
b) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Wydawcę w celach statystycznych oraz na potrzeby polepszenia jakości funkcjonowania Portalu.

10.4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści dotyczących jego danych przetwarzanych przez Portal, żądania ich poprawiania, a także złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych na warunkach określonych w uregulowaniach określających zasady przetwarzania danych osobowych.

10.5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawcy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji o charakterze technicznym oraz innych informacji związanych z funkcjonowaniem Portalu.

10.6. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i innych informacji dotyczących Portalu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 344 ze zm.) wysyłanych pocztą elektroniczną poprzez zaznaczenie zgody na otrzymywanie newslettera w profilu konta.

10.7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w umieszczonej na Portalu polityce prywatności.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2022 r. 

11.2. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Wydawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

11.3. Wydawca w każdym czasie ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług do Portalu. Wydawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.

Przejdź do treści